VERBETER DE KWALITEIT VAN UW DATA

In nagenoeg elke database sluipen in de loop van de tijd fouten en inconsistenties. Enerzijds door handmatig foutief gemuteerde gegevens, anderzijds door fouten of uitval in koppelingen met andere systemen of door een niet correcte inrichting van het systeem.
Het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van data heeft, voor u als eigenaar, continue uw aandacht nodig!

Zorg dat uw organisatie een gezonde database heeft en houdt!

dVdT Software weet precies welke gegevens voor welk proces benodigd zijn en aan welke eisen deze moeten voldoen.
dVdT heeft softwareprogramma’s ontwikkeld die de kwaliteit van uw database continue kunnen toetsen. Door deze software regelmatig te draaien en de geconstateerde fouten en inconsistenties op te lossen, wordt de datakwaliteit steeds beter, met als gevolg hogere opbrengsten, lagere kosten en blije medewerkers en burgers!

Onze controle- en rapportagesoftware

KADWOZ-koppeling en objectafbakening

Deze software is ontwikkeld om de KADWOZ-koppeling te controleren. Het programma voert een totaalcontrole van de kadastrale afbakening van WOZ-objecten uit. Hiertoe worden de Kadastrale en WOZ-module met elkaar vergeleken.
Voor waterschappen wordt ook de WSHE-grondslag ongebouwd gecontroleerd. De software geeft als resultaat een overzicht van de geconstateerde foutsituaties, inconsistenties, onwaarschijnlijkheden en veel managementinformatie.

Aanslagen en verminderingen

De volledigheid van aanslagen, WOZ-beschikkingen en verminderingen wordt door deze software gecontroleerd. De controles worden per heffingsjaar en belastingsoort uitgevoerd.
Hierbinnen is nog een differentiatie naar bijvoorbeeld objectcategorie zoals woningen, niet-woningen, garages, trafo’s. Als resultaat wordt een overzicht van de geconstateerde uitval en heel veel managementinformatie geproduceerd.

Financiële processen

 

Dit computerprogramma is ontwikkeld om uitgebreide rapportages van financiële processen te creëren. Belangrijk zijn de uitgebreide ‘openstaande postenlijsten’ en consistentiecontroles m.b.t. financiële gegevens.
Het programma creëert per boekjaar en boekmaand managementrapportages van alle financiële processen. Hierbij wordt een differentiatie gemaakt naar aanslagbiljetsoort, heffingsjaar en aanslagrun.