Doel

De confrontatiesoftware controleert of de informatie in de LV-WOZ overeenkomt met de brongegevens in Key2Belastingen, en voor afnemers controleert het programma of de informatie in Key2Belastingen overeenkomt met de gegevens in de LV-WOZ. De vergelijking vindt plaats op basis van vraag- en antwoord berichtenverkeer in StUF-XML-formaat.

Vergelijking WOZ-objecten met LV-WOZ

Kwaliteitscontroles

Gemeenten zijn bronhouder van de informatie over WOZ-objecten in de LV-WOZ en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie in de LV-WOZ.

Door middel van de confrontatiesoftware wordt op basis van de StUF-XML-berichtenstandaard een vergelijking uitgevoerd tussen de informatie in de LV-WOZ en de brongegevens in Key2Belastingen.

Voor gemeenten die deelnemen in een belastingsamenwerkingsverband wordt de confrontatiesoftware bij het betreffende samenwerkingsverband uitgevoerd; het samenwerkingsverband voert de controle dan per deelnemende gemeente uit.

Vergelijking WOZ-beschikkingen en bezwaarschriften met LV-WOZ

Waterschappen zijn vaak ook deelnemend in een Belastingsamenwerkingsverband. Zij zijn afnemers van de meeste gegevens die via de LV-WOZ worden gedistribueerd.

Met de confrontatiesoftware kan voor deze afnemers eveneens een controlevergelijking tussen de gegevens in de LV-WOZ en het belastingensysteem worden uitgevoerd.

Hiermee kunnen verschillen tussen de LV-WOZ en het belastingensysteem worden gedetecteerd.

Wanneer deze verschillen worden opgelost, kan dit onder meer leiden tot hogere opbrengsten en/of minder bezwaarschriften.

Er wordt standaard in de confrontatiesoftware het volledige bestand per gemeente gecontroleerd, maar het is ook mogelijk om de controle voor een beperkte set objecten uit te voeren. Bijvoorbeeld bij afnemers: alle objecten zonder waarde voor een bepaald heffingsjaar of alle objecten zonder actuele gebruiker.

Hierbij zijn willekeurige selecties van objecten mogelijk, deze kunnen aangepast worden naar de behoeften van de gebruiker. De confrontatiesoftware geeft hiermee een meetbaar inzicht en zekerheid over de kwaliteit van de informatie in LV-WOZ in relatie tot de informatie in de Key2Belastingen-database en ook zo voor afnemers.

Foutoverzicht vergelijking WOZ-belastingen en bezwaarschriften met LV-WOZ

Om de volledigheid te waarborgen worden de controles vanuit 2 invalshoeken uitgevoerd:

 • Vanuit de informatie in de LV-WOZ
 • Vanuit de informatie in Key2Belastingen.

Hierbij worden alle Stuf-XML-entiteiten ondersteund en gecontroleerd:

 • WOZ-objecten
 • Relaties object-adres
 • Relaties object-perceel
 • Relaties sluimerende objecten
 • Relaties object – waterschap
 • WOZ-waarden, beschikkingen en bezwaarschriften
 • Eigenaar en gebruiker
 • Relaties deelobject-verblijfsobject
 • Relaties deelobject-pand.

Vanuit al deze invalshoeken worden fout-overzichten vervaardigd. De confrontatiesoftware levert met vrijwel één druk op de knop alle informatie die nodig is voor de periodieke rapportage aan de Waarderingskamer, de zelfcontrole en voor de controles die de Waarderingskamer bij de gemeenten uitvoert.

Foutoverzicht vergelijking sluimerende relaties met LV-WOZ

Standenregisters en Managementrapportages

Naast foutlijsten levert de confrontatiesoftware standenregisters en management-rapportages met per Stuf-XML-entiteit aantallen in Key2Belastingen ten opzichte van de LV-WOZ. Deze overzichten kunnen op eenvoudige wijze door de gebruiker zelf worden vervaardigd, waarbij de totalen op verschillende manieren kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld per code gebouwd/ongebouwd, per WOZ-gebruikscode, Duwoz-code, etc.

De gemeente of het waterschap krijgt dus een gedetailleerd en volledig inzicht in de kwaliteit van de Key2Belastingen-database ten opzichte van de LV-WOZ.

Alle gebruikers, niet alleen de coördinatoren en managers, maar ook de medewerkers die de foutoverzichten verwerken, krijgen met de totaaloverzichten snel en eenvoudig inzicht in de status van de afhandeling van de foutrecords. De totale aantallen foutrecords worden in de standenregisters vermeld. Deze sluiten exact aan op de foutrecords van de foutoverzichten.

In het programma ziet de gebruiker niet alleen de actuele foutrecords, maar ook de opgeloste records. Op basis hiervan kan de organisatie ervaringscijfers opbouwen met betrekking tot de foutsituaties en het verloop hiervan in de tijd, bijvoorbeeld na het vervaardigen van WOZ-beschikkingen of voor afnemers na het inlezen van de nieuwe waarden. Hiermee kunnen gericht acties worden ondernomen en bijbehorende kosten en baten inzichtelijk gemaakt.

Vanzelfsprekend kunnen alle overzichten (totaaloverzichten en overzichten met foutrecords) desgewenst naar Excel worden weggeschreven.