Controle volledigheid Aanslagen, WOZ-beschikkingen en Verminderingen

Deze software controleert bij gemeenten en waterschappen de volledigheid van aanslagen, WOZ-beschikkingen en verminderingen.

De controles worden per heffingsjaar en belastingsoort uitgevoerd. Hierbinnen is nog een differentiatie naar bijvoorbeeld objectcategorie (woningen, niet-woningen, garages, trafo’s, et cetera). Er worden in een kort tijdsbestek honderden controles uitgevoerd. Zo levert het programma o.a.:

  • Totaal van de opgelegde aanslagen.
  • Totaal nog op te leggen aanslagen plus overzicht van de betreffende objecten.
  • Totaal objecten, grondslagen en gemiste opbrengst voor objecten die niet tot een aanslag leiden vanwege het ontbreken van een belastingplichtige of grondslag, of als gevolg van de aanwezigheid van blokkeringen, vrijstellingen, et cetera.
  • Een overzicht van de betreffende objecten, grondslagen en gemiste opbrengsten.
  • Op dezelfde manier worden de verminderingen van de aanslagen in relatie tot de basis-objectgegevens gecontroleerd.

Voordelen van gezonde heffingsgegeve

De software geeft als resultaat een overzicht van de geconstateerde uitval en veel managementinformatie.

Nadat de software gedraaid heeft en de uitval geanalyseerd en verwerkt is, zijn de heffingsgegevens in uw database weer in topconditie. De kwaliteitscontroles zullen echter blijvend uitgevoerd moeten worden om de database in topconditie te houden. Na regelmatig draaien van de controlesoftware en analyse van de resultaten kan mogelijk de oorzaak van terugkerende fouten duiden en mogelijk in de toekomst voorkómen. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Gezonde heffingsgegevens leiden tot een rechtmatiger aanslagproces en tot hogere opbrengsten. Daarnaast worden kostenbesparingen gerealiseerd als gevolg van:

  • Minder bezwaarschriften.
  • Eenvoudig maken van een betrouwbare begroting.
  • Eenvoudige verantwoording aan accountants, B&W et cetera.

Voorbeeld Totaaloverzicht Prognose OZB

Voorbeeld Totaaloverzicht Prognose Afvalstoffenheffin

Foutlijst Prognose Beschikkingen Aanslagen diverse belastingsoorten

Al onze  controle- en rapportageprogramma’s genereren ook foutlijsten. Bovenstaand, voor de controle op aanslagen en verminderingen, een voorbeeld van zo’n foutlijst.
In foutlijsten kan eenvoudig gesorteerd en gefilterd worden. Regels kunnen gemarkeerd worden opdat fouten ‘gevolgd’ kunnen worden: staan ze bij een volgende controle run nog in het overzicht of zijn ze opgelost.
Foutlijsten kunnen als werklijsten ingezet worden.

Meer informatie over: Markeren